info@pulseofeurope.eu

Naše základní prohlášení

O co jde?

Zviditelněte se. Stává se slyšitelným. Vysílejte pozitivní energii. Boj proti rozdělujícím tendencím.

Za jednotnou a demokratickou Evropskou unii. Za zachování míru, svobody a právního státu. Za toleranci, respekt a úctu k lidské důstojnosti. Pro další rozvoj Evropy.

Nastavili jsme znamení pro Evropu

# 1

Evropa nesmí selhat

Evropské unii hrozí rozpad. Pouze společně však mohou mít evropské země dostatečný vliv na utváření rychle se měnícího světa. Je nanejvýš důležité, aby všichni, kterým záleží na Evropě, jednali a šli příkladem. Evropské myšlence jde nyní o všechno!

#2

V sázce je mír

Evropská unie byla a je především aliancí pro zajištění míru. To je ohroženo zevnitř i zvenčí: nacionalistické a protekcionistické proudy jsou na vzestupu. Společnosti se od sebe vzdalují. Dříve spolehlivé politické struktury a spojenectví jsou zpochybňovány nebo se dokonce rozpadají. Pokud chcete žít v míru, musíte se zasadit o soudržnost. Evropa se nesmí nechat rozdělit!

#3

Jsme zodpovědní

Každý jednotlivec je zodpovědný za naši budoucnost. Nikdo se nemůže vymlouvat. Je nebezpečné doufat, že vše bude v pořádku. Evropa nyní potřebuje, abychom se všichni postavili za lidskou důstojnost, svobodu, rovnost, politickou rozmanitost a solidaritu. Musíme se rozhodně postavit destruktivním a zpátečnickým tendencím. Demokracie žije pouze tehdy, když se jí občané aktivně účastní. Demokracie neuspěje kvůli svým odpůrcům, ale kvůli nečinnosti demokratů.

#4

Základní práva a právní stát jsou nedotknutelné.

V několika členských státech Evropské unie jsou již nyní porušována základní práva, jako je svoboda tisku, svoboda projevu a svoboda shromažďování, a dochází k omezování právního státu. Tyto útoky na základy sjednocené Evropy jsou nepřijatelné. Oddělení pravomocí a právní jistota musí být zaručeny v celém Společenství. Stát může jednat pouze na základě legálních a demokraticky legitimizovaných zákonů. Nezávislé soudy, společnost a tisk musí být schopny plnit svůj kontrolní úkol.

#5

Spojení ekonomické svobody a sociální odpovědnosti

Volný pohyb osob, volný pohyb služeb, volný pohyb zboží a volný pohyb plateb jsou základem vnitřního trhu a předpokladem svobody a prosperity jednotlivce v Evropě. Pro budoucnost je však vhodná pouze udržitelná ekonomika. K posílení soudržnosti v Evropské unii je rovněž zapotřebí dalších kroků k vyrovnání životních podmínek a zvýšení rovnosti příležitostí.

#6

Reformy jsou nezbytné

Evropská unie musí být zachována, aby mohla být zlepšena. A bez zlepšení se nezachová. Občané musí být aktivně zapojeni do reformních procesů, aby jednotu Evropy podporovali všichni. Základem demokratické účasti je široká veřejná diskuse o klíčových evropských otázkách. Je třeba vyslechnout obavy a pracovat na jejich řešení. Jde o transparentnost a důvěryhodnost! Evropská myšlenka se musí stát srozumitelnější a hmatatelnější pro každého.

#7

Rozmanitost a soužití

Různorodost v rámci Evropy je velká. Jejich zachování a zachování regionálních rozdílů musí být evropským programem. Zároveň mají Evropané mnoho společného: historie každé země je zvláštní, ale nelze ji psát bez historie ostatních zemí. Jazykové a kulturní tradice v Evropě se vždy vzájemně prolínaly a ovlivňovaly – a budou se ovlivňovat i nadále. Rozmanitost a pospolitost si tedy neodporují: nikdo si nemusí vybírat mezi regionální, národní a evropskou identitou!

#8

Posílení evropské identity

Evropa ožívá díky pocitu společné sounáležitosti. Jde o rozvoj evropské občanské společnosti! Musíme se naučit myslet evropsky a pochopit, že blaho a utrpení našich evropských sousedů se nás přímo dotýká. To vyžaduje nadnárodní veřejnou sféru. Čím více jazykového a kulturního porozumění podporujeme, tím větší je šance na vzájemné porozumění. To zahrnuje vyvážené a srozumitelné zpravodajství. Je zapotřebí celoevropský, nikoli pouze národní pohled.

#9

Vstaňte, buďte aktivní, jděte volit

Učiňme evropskou myšlenku opět viditelnou a slyšitelnou. Chceme otřást mlčící většinou. Jsme přesvědčeni, že počet lidí, kteří jsou evropské myšlence pozitivně nakloněni, je větší než počet jejích odpůrců. Vyjádřete svůj názor na Evropu a zapojte se do diskuse. Jděte volit a dejte svůj hlas proevropským stranám.

# 10

Zapojit se může – a měl by.

Pulse of Europe je nestranické a nezávislé hnutí evropské občanské společnosti. Zapojit se může každý, komu není evropská myšlenka lhostejná. Evropský puls by měl být hmatatelný.

Buďme pulsem Evropy!

V sázce je evropská myšlenka a sociální soudržnost – musíme se zapojit všichni!

Přispějte a podpořte

Bez darů bychom nebyli schopni realizovat žádnou z mnoha našich akcí, demonstrací a projektů. Zapojte se s námi do úsilí o zachování základních evropských hodnot a o Evropskou unii orientovanou na budoucnost a pomozte nám svým darem!