info@pulseofeurope.eu

Naše základní sdělení

O co jde?

Zviditelněte se. Staňte se slyšitelnými. Posílejte pozitivní energii. Působí proti rozdělujícím tendencím.

Za jednotnou a demokratickou Evropskou unii. Za zachování míru, svobody a právního státu. Za toleranci, respekt a úctu k lidské důstojnosti. Pro další rozvoj Evropy.

Jdeme Evropě příkladem

# 1

Evropa nesmí selhat

Evropské unii hrozí rozpad. Pouze společně však mají evropské země dostatečný vliv, aby pomohly utvářet rychle se měnící svět. Je životně důležité, aby každý, komu na Evropě záleží, jednal a šel příkladem. Pro evropskou myšlenku je nyní v sázce vše!

#2

V sázce je mír

Evropská unie byla a je především aliancí pro zajištění míru. To je ohroženo zevnitř i zvenčí: nacionalistické a protekcionistické proudy jsou na vzestupu. Společnosti se vzdalují. Dříve spolehlivé politické struktury a aliance jsou zpochybňovány nebo dokonce rozpouštěny. Pokud chcete žít v míru, musíte se postavit za soudržnost. Evropa se nesmí nechat rozdělit!

#3

Jsme zodpovědní

Každý z nás je zodpovědný za utváření své budoucnosti. Nikdo se z toho nemůže vymluvit. Doufat, že všechno dobře dopadne, je extrémně nebezpečné. Evropa nyní potřebuje, abychom se všichni postavili za lidskou důstojnost, svobodu, rovnost, politickou rozmanitost a solidaritu. Musíme se rozhodně postavit destruktivním a zpátečnickým tendencím. Demokracie žije pouze tehdy, když se občané aktivně účastní. Demokracie selhává ne kvůli svým oponentům, ale kvůli nečinnosti demokratů.

#4

Základní práva a právní stát jsou nedotknutelné

V několika členských státech Evropské unie jsou již porušována základní práva, jako je svoboda tisku, svoboda projevu a svoboda shromažďování, a právní stát je omezován. Tyto útoky na základy sjednocené Evropy jsou nepřijatelné. Oddělení pravomocí a právní jistota musí být zaručeny v celém Společenství. Činnost státu může probíhat pouze na základě zákonných a demokraticky legitimizovaných zákonů. Nezávislé soudy, společnost a tisk musí mít možnost vykonávat svou kontrolní úlohu.

#5

Spojení ekonomické svobody a sociální odpovědnosti

Volný pohyb osob, služeb, zboží a plateb je základem vnitřního trhu a předpokladem svobody a prosperity jednotlivce v Evropě. Pouze udržitelné hospodářství je však připraveno na budoucnost. V zájmu posílení soudržnosti v Evropské unii jsou zapotřebí další kroky k harmonizaci životních podmínek a zvýšení rovných příležitostí.

#6

Reformy jsou zapotřebí

Evropská unie musí být zachována, aby mohla být zlepšována. A bez zlepšení nebude zachována. Občané musí být aktivně zapojeni do reformních procesů, aby jednotu Evropy podporovali všichni. Široká veřejná diskuse o středoevropských otázkách je základem demokratické participace. Obavy musí být vyslyšeny a jejich příčiny musí být řešeny. Jde o transparentnost a důvěryhodnost! Evropská myšlenka musí být srozumitelnější a hmatatelnější pro všechny.

#7

Rozmanitost a společný život

Rozmanitost v rámci Evropy je velká. Jejich zachování a zachování regionálních rozdílů musí být evropským programem. Zároveň mají Evropané mnoho společného: historie každé země je zvláštní, ale nemůže být napsána bez historie jiných zemí. Jazykové a kulturní tradice v Evropě se vždy vzájemně prolínaly a ovlivňovaly – a budou tomu tak i nadále. Rozmanitost a pospolitost tedy nejsou v rozporu: nikdo si nemusí vybírat mezi regionální, národní a evropskou identitou!

#8

Posilování evropské identity

Je to pocit sounáležitosti, který Evropu přivádí k životu. Jde o rozvoj evropské občanské společnosti! Musíme se naučit myslet evropsky a pochopit, že blahobyt a strasti našich evropských sousedů se nás přímo dotýkají. To vyžaduje nadnárodní veřejnost. Čím více jazykového a kulturního porozumění podporujeme, tím větší je šance na vzájemné porozumění. To zahrnuje vyvážené a srozumitelné podávání zpráv. Potřebujeme celoevropský, a nikoli pouze národní pohled.

#9

Vstávejte, buďte aktivní, hlasujte

Učiňme evropskou myšlenku opět viditelnou a slyšitelnou. Chceme otřást mlčící většinou. Jsme přesvědčeni, že počet lidí, kteří se k evropské myšlence staví pozitivně, je větší než počet jejích odpůrců. Postavte se za Evropu a zapojte se do diskuse. Jděte volit a volte proevropské strany.

# 10

Každý se může zúčastnit – a měl by

Pulse of Europe je hnutí evropské občanské společnosti, nestranické a nezávislé. Zapojit se může každý, komu na evropské myšlence záleží. Evropský puls by měl být cítit.

Buďme tepem Evropy!

V sázce je evropská myšlenka a sociální soudržnost – všichni se musíme zavázat!

Přispějte a podpořte

Bez darů bychom nebyli schopni realizovat žádnou z našich mnoha akcí, demonstrací a projektů. Zapojte se s námi do zachování evropských základních hodnot a Evropské unie orientované na budoucnost a pomozte nám svým darem!