info@pulseofeurope.eu

Soukromí

v souvislosti s poskytováním našich služeb, jakož i v rámci naší online nabídky a souvisejících webových stránek, funkcí a obsahu, jakož i externích online prezentací, jako je náš profil na sociálních médiích (dále společně jen "online nabídka"). Pokud jde o použité pojmy, jako je "zpracování" nebo "správce", odkazujeme na definice v článku 4 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Odpovědná osoba

Pulse of Europe e. V.
Wolfsgangstrasse 63
60322 Frankfurt nad Mohanem, Německo
info@pulseofeurope.eu
0049 – 157 72120988

Typy zpracovávaných údajů

– Inventární údaje (např. osobní kmenové údaje, jména nebo adresy).
– Kontaktní údaje (např. e-mail, telefonní čísla).
– Údaje o obsahu (např. zadávání textu, fotografie, videa).
– Údaje o používání (např. navštívené webové stránky, zájem o obsah, časy přístupu).
– Meta/komunikační data (např. informace o zařízení, IP adresy).

Kategorie subjektů údajů

Návštěvníci a uživatelé online nabídky (dále jen "uživatelé") označujeme dotčené osoby.

Účel zpracování

– Poskytování online nabídky, jejích funkcí a obsahu.
– Odpovídání na žádosti o kontakt a komunikace s uživateli.
– Bezpečnostní opatření.
– Měření dosahu/marketing

Použitá terminologie

"Osobními údaji" se rozumí veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen "subjekt údajů"); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor (např. soubor cookie) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

"Zpracování" znamená jakoukoli operaci nebo soubor operací, které jsou prováděny s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, ať už automatizovanými prostředky či nikoli. Termín jde daleko a zahrnuje prakticky jakékoli nakládání s daty.

"pseudonymizací" zpracování osobních údajů takovým způsobem, že osobní údaje již nemohou být přiřazeny konkrétnímu subjektu údajů bez použití dodatečných informací, pokud jsou tyto dodatečné informace uchovávány odděleně a vztahují se na ně technická a organizační opatření, aby bylo zajištěno, že osobní údaje nebudou přiřazeny identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

"Profilováním" se rozumí jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v použití těchto osobních údajů k hodnocení určitých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, zejména k analýze nebo předvídání aspektů týkajících se pracovního výkonu, ekonomické situace, zdraví, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu.

"Správcem" se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů.

"zpracovatelem" fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce.